Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, diensten en overige overeenkomsten tussen M.K. Computer Shop en haar afnemer.
Artikel 1: Definities
A. Algemene voorwaarden:
De hierna volgende algemene voorwaarden voor het verrichten van leveringen, het geven van adviezen, het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verrichten van aanverwante activiteiten door M.K. Computer Shop, gevestigd te Mijdrecht (postcode: 3641 EW).

B. Koper:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie M.K. Computer Shop een overeenkomst sluit of heeft gesloten of een aanbieding daartoe doet of heeft gedaan.

C. Overeenkomst:
Een tussen M.K. Computer Shop en een koper gesloten overeenkomst tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten, of het geven van adviezen, of enige andere overeenkomst, waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

D. Offerte:
Een aanbieding van M.K. Computer Shop gericht op het sluiten van een overeenkomst als in rubriek C van dit artikel gedefinieerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die M.K. Computer Shop doet en op elke overeenkomst die M.K. Computer Shop sluit. In geval van tegenstrijdigheid zijn in afnemende mate van belangrijkheid van toepassing:
  • hetgeen schriftelijk is gesteld in een aangegane overeenkomst;
  • deze algemene voorwaarden;
  • overige van toepassing verklaarde voorwaarden.
 • Van de hierboven omschreven voorwaarden kan slechts afgeweken worden als dit in onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk en schriftelijk gebeurd. Een zodanig afwijking geldt alleen voor de offerte of overeenkomst ten aanzien waarvan zij is overeengekomen.
 • Koper verplicht zich de in dit artikel bedoelde voorwaarden na te leven. Wijzigingen die in werking treden na de eerste aanbieding tot het sluiten van een overeenkomst c.q. uitnodiging aan M.K. Computer Shop tot het doen van een aanbieding, komen voor rekening en risico van koper.
Artikel 3: Offertes
 • De offertes van M.K. Computer Shop zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
 • De offertes van M.K. Computer Shop worden schriftelijk of elektronisch gedaan en zijn van kracht gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven.
 • Alle prijzen zijn gebaseerd op contante betaling en levering in een vestiging van M.K. Computer Shop. De prijzen zijn in euro´s, inclusief BTW, exclusief vracht, montage, installatie inbedrijfstelling en instructie, tenzij anders vermeld.
 • De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van M.K. Computer Shop. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
Artikel 4: Prijzen
 • De door M.K. Computer Shop opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren. M.K. Computer Shop behoudt zich het recht voor alle na dato van de offerte of ordebevestiging opgetreden wijzigingen, in de kostprijsbepalende factoren, door te berekenen, ook al waren die omstandigheden reeds bij de offerte of opdrachtbevestiging te voorzien.
 • M.K. Computer Shop behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
Indien de offerte van M.K. Computer Shop wordt aanvaard, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat M.K. Computer Shop:
 • hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt;
 • hetzij met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen een aanvang maakt.
Artikel 6: Persoonsgegevens
 • Koper geeft toestemming voor registratie van zijn persoonlijke gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, die M.K. Computer Shop in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen. Dit voor het bijhouden van een klantenbestand voor eigen gebruik door M.K. Computer Shop.
 • Koper vrijwaart MK Computershop voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door koper wordt gehouden of waarvoor koper uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij koper bewijst dat bovengenoemde aanspraken uitsluitend aan M.K. Computer Shop toerekenbaar zijn.
Artikel 7: Verzending / (op-) levering
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt M.K. Computer Shop de wijze van verzending. Indien M.K. Computer Shop de wijze van verzending heeft bepaald, reizen de zaken voor risico van M.K. Computer Shop. M.K. Computer Shop draagt het risico van de zaken af op het moment dat deze bij het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 • Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd dan is koper gehouden tot vergoeding van de daarmee gepaard gaande kosten.
 • M.K. Computer Shop is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 • Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van koper opgeslagen.
 • In geval koper ondanks sommatie daartoe, de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door M.K. Computer Shop op te geven opslagplaats, heeft M.K. Computer Shop het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door M.K. Computer Shop gemaakte extra verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 • De door M.K. Computer Shop opgegeven (op-) leveringstijden zijn steeds vrijblijvend. Overschrijding daarvan geeft koper geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van M.K. Computer Shop of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dat geval heeft koper het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
 • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  • wanneer M.K. Computer Shop aan koper heeft medegedeeld dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en koper het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard.
  • wanneer koper het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 • Oplevering van het werk ontslaat M.K. Computer Shop van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de afnemer op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 • Na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijnen, geraakt M.K. Computer Shop niet van rechtswege in verzuim, maar is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij M.K. Computer Shop een termijn van minimaal veertien dagen zal worden gegund, om haar verplichtingen na te komen.
Artikel 8: Intellectuele eigendom
 • Alle rechten van intellectuele eigendom op de door M.K. Computer Shop ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, data bestanden, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij M.K. Computer Shop of diens toeleveranciers.
 • Koper verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van koper tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of ander materiaal, is uitgesloten. Een aan koper toekomend recht tot gebruik, is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.
 • Het is koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 • Het is M.K. Computer Shop toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is koper niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
 • Koper garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan M.K. Computer Shop van apparatuur, programmatuur voor websites bestemd materiaal en data bestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie en koper zal M.K. Computer Shop vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat onrechtmatig beschikbaar stellen, gebruiken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
Artikel 9: Betaling
 • Betaald dient te worden contant, per pin of chipknip bij feitelijke aflevering of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Indien dat is overeengekomen dient betaald te worden binnen de in de factuur genoemde termijn. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van dertig dagen na datum van (op-)levering, door middel van storting of overmaking op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer van M.K. Computer Shop.
 • Voor zogenaamde speciale bestellingen dient 50% van het uiteindelijke factuurbedrag vooruitbetaald te worden. Speciale bestellingen zijn bestellingen die als zodanig aangemerkt worden door M.K. Computer Shop.
 • Door koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Is de factuur niet op de vervaldag voldaan dan is koper zonder voorafgaande ingebrekestelling, een rente van 2% per maand verschuldigd aan M.K. Computer Shop, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend. Wordt de factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan dan komen de extra administratiekosten en eventuele incassokosten voor rekening van koper. Per factuur geldt in dat geval een minimumbedrag van € 150,-.
 • Niet tijdige betaling maakt alle door koper verschuldigde bedragen direct opeisbaar. M.K. Computer Shop heeft het recht haar prestatie ingevolge deze en/of andere overeenkomsten met koper op te schorten of te ontbinden. M.K. Computer Shop heeft in dat geval eveneens recht op een vergoeding van hierdoor veroorzaakte schade zoals: alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten en winstderving.
 • M.K. Computer Shop is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door M.K. Computer Shop te verrichten prestaties, e.e.a. op een door M.K. Computer Shop aan te geven wijze.
 • Het is koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
Artikel 10: Risico en eigendomsovergang van zaken
De eigendom van de geleverde zaken gaat over op koper zodra koper aan alle verplichtingen terzake jegens M.K. Computer Shop heeft voldaan.
Artikel 11: Reclames en ruilen
 • Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q.de facturen aan M.K. Computer Shop kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt M.K. Computer Shop geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 • Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingen op te schorten.
 • Indien een reclame door M.K. Computer Shop gegrond wordt verklaard, heeft M.K. Computer Shop de volgende keuzes. Indien overeenkomstige herziening van de factuur en het factuurbedrag, vervanging van het geleverde door een zaak met dezelfde specificaties, reparatie, waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan M.K. Computer Shop worden afgegeven, terugname van het geleverde en ontbinding van de overeenkomst onder restitutie van het door koper betaalde factuurbedrag, dit zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending, heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen, die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 • Geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 • Koper dient M.K. Computer Shop onverwijld de gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 • Eventuele terugzending van zaken aan of van koper geschiedt voor rekening en risico van koper. M.K. Computer Shop aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending schriftelijk heeft ingestemd en deze zaken op het door haar gegeven adres worden afgeleverd in de originele verpakking, in de staat waarin M.K. Computer Shop deze zaken aan koper afleverde en voorzien van de originele factuur.
 • Sofware waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.
 • Ruilen van producten is toegestaan binnen 8 dagen na levering, mits compleet, onbeschadigd, in ongeopende (verzegelde) verpakking en voorzien van de originele factuur. Uitgezonderd zijn speciale bestellingen, computersystemen en notebooks, omdat dit maatwerk betreft. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 24 uur. M.K. Computer Shop kan het ruilen van producten die niet aan één of meer in dit artikel genoemde voorwaarden voldoen in sommige gevallen accepteren. In dat geval wordt uitgegaan van de door M.K. Computer Shop vast te stellen dag- of handelswaarde, die maximaal 90% van de nieuwwaarde bedraagt.
Artikel 12: Garantie
 • Voor door M.K. Computer Shop geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. M.K. Computer Shop vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Elk aangeboden defect product wordt door M.K. Computer Shop getest en doorgestuurd naar de desbetreffende fabrikant of leverancier. Het is tijdens de garantieperiode mogelijk een beroep te doen op omruilvervanging. Het wel of niet toekennen daarvan wordt bepaald door M.K. Computer Shop zoals vastgelegd in artikel 11.9.
 • M.K. Computer Shop verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten. Deze garantie houdt uitsluitend in dat M.K. Computer Shop -zulks naar haar keuze- naar beste vermogen deze fouten kostenloos zal (laten) herstellen, danwel de zaken zal vervangen door een minimaal gelijkwaardig product.
 • Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen vanaf het moment dat de reparatie verricht is.
 • Geen garantie wordt gegeven:
  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd of wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van M.K. Computer Shop liggen;
  • op verbruiksgoederen zoals papier, inktpatronen, linten, verwisselbare informatie-dragers en batterijen;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van M.K. Computer Shop of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien een door de leverancier aangebracht serienummer of garantiezegel is verwijderd of niet meer leesbaar is als gevolg van beschadiging;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend danwel onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt M.K. Computer Shop zich het recht door deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
  • indien de producten niet meer zijn voorzien van een door M.K. Computer Shop aangebracht garantiezegel en/of serienummer, de originele factuur.
  • indien koper niet voldoet aan enige verplichting, voortvloeiend uit een met M.K. Computer Shop gesloten overeenkomst.
 • Om zich op garantie te kunnen beroepen, dient koper:
  • onverwijld schriftelijk de geconstateerde gebreken mede te delen aan M.K. Computer Shop;
  • aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden;
  • alle medewerking te verlenen om M.K. Computer Shop in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
Artikel 13: Schadeloosstelling
 • De aansprakelijkheid van M.K. Computer Shop is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 12 omschreven garantie. Voor schade die valt onder de door haar verstrekte garantie geldt dat de aansprakelijkheid van M.K. Computer Shop beperkt is tot het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst.
 • M.K. Computer Shop is niet aansprakelijk voor:
  • schade, ontstaan door overschrijding van de levertijd / opleveringstermijn.
  • gegevens in folders, op de M.K. Computer Shop - internetsite, reclamemateriaal, offertes, en dergelijke. Deze gegevens zijn slechts informatief bedoeld en pretenderen geen volledigheid;
  • niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
  • bedrijfsschade, andere indirecte schade;
  • schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
  • schade door geleverde software;
  • schade ten gevolge van verlies van data, als vastgelegd op een informatiedrager;
  • schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden, alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
 • Koper vrijwaart M.K. Computer Shop voor alle aanspraken van derden jegens M.K. Computer Shop.
 • De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van M.K. Computer Shop.
Artikel 14: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil of het toedoen van M.K. Computer Shop die van dien aard is dat gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van M.K. Computer Shop kan worden verwacht.
Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: gebrek aan grondstoffen, storingen in het productieproces die niet door schuld of onachtzaamheid van M.K. Computer Shop zijn ontstaan, werkstaking, werkliedenuitsluiting, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of staat van oorlog, toerekenbare tekortkoming c.q. beroep of overmacht van of door derden die door M.K. Computer Shop bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, transportmoeilijkheden, energiestoringen, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van M.K. Computer Shop of van haar leveranciers en alle maatregelen, alle belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen. Ook als overmacht worden beschouwd storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 15: Opschorting en ontbinding
 • M.K. Computer Shop heeft in de volgende gevallen het recht een van haar kant nog niet uitgevoerd gedeelte van de overeenkomst op te schorten indien:
  • Het faillissement of surséance van betaling van koper is of wordt aangevraagd.
  • Koper de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij schriftelijk aannemelijk maakt dat de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel daarvan ondervindt.
  • Koper een beroep doet op overmacht.
  • Zich bij M.K. Computer Shop een geval van overmacht voordoet.
 • Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling van M.K. Computer Shop aan koper.
 • M.K. Computer Shop heeft in bovengenoemde gevallen eveneens het recht op ontbinding van de overeenkomst. Deze vindt plaats na ingebrekestelling door M.K. Computer Shop van koper, indien na de daarin gestelde termijn nog niet volledig is nagekomen. Indien het voor M.K. Computer Shop aannemelijk is dat koper tijdelijk of blijvend zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na zal komen, kan M.K. Computer Shop de overeenkomst ook zonder ingebrekestelling ontbinden.
 • Ingeval koper de overeenkomst wil ontbinden, dient hij eerst M.K. Computer Shop schriftelijk in gebreke te stellen en deze een redelijke termijn te gunnen alsnog na te komen.
 • Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door M.K. Computer Shop verrichtte prestaties en heeft M.K. Computer Shop onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichtte prestaties.
Artikel 16: Consumentenkoop
In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet:
 • artikel 4.1 (m.b.t. kostprijsverhogende omstandigheden)
 • artikel 9.4 (m.b.t. incassokosten)
 • artikel 9.6 (m.b.t. zekerheidsstelling)
 • artikel 9.7 (m.b.t. verrekening)
 • artikel 11.2 (m.b.t. opschorting)
 • artikel 13.2e (m.b.t. schade door hulppersonen)
Artikel 17.1 wordt aangevuld met: "Koper kan binnen een maand nadat M.K. Computer Shop zich op het bepaalde in dit lid beroepen heeft, kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter."
Artikel 17: Toepasselijk Recht en bevoegde rechter
 • Op alle overeenkomsten tussen M.K. Computer Shop en koper gesloten en daaruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zullen alle geschillen die ontstaan in verband met of ten gevolge van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen M.K. Computer Shop is gevestigd, Utrecht.
 • In afwijking van het voorgaande lid is M.K. Computer Shop bevoegd het geschil te laten beslechten door de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 18: Gedeeltelijke ongeldigheid
 • Indien één of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen M.K. Computer Shop en koper onverbindend zouden blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
 • Partijen komen overeen eventueel niet verbindende bepalingen te vervangen door bindende bepalingen die vergelijkbaar zijn gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst.
Mijdrecht, 3 mei 2006